کشف ردپای آناتومی “اراده آزاد” در مغز

FreeWillbrain webبیگ بنگ: شاید اراده آزاد توهمی بیش نباشد، اما دستکم ایده‌ای از محل قرارگیری آن در مغز داریم. بررسی مقاله‌های مربوط به آسیب‌های مغزی باعث شد تا تیمی از محققان به شبکه‌ مغزی خاصی…

نوشته کشف ردپای آناتومی “اراده آزاد” در مغز اولین بار در وب سایت علمی بیگ بنگ. پدیدار شد.