توسط: maryam.kn

خیلی جالب بود و به نظرم این تفکر مادرانه واقعا قابل حس بود در اختراعات زنان ( بخاری ماشین ، پله اضطراری و … )

خوب بود12